автори:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АУКЦИОННА КЪЩА „РАКУРСИ”

 

 

 

 

Аукционна къща „Ракурси” е дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София, ул. „Хан Крум” № 4а, специализирано в организиране на търгове за продажба на произведения на изкуството, притежаващо разрешение № РУ 02-0001/16.02.11 от Министерство на културата на Република България за извършване на тръжна дейност.

Аукционна къща „Ракурси“ предлага на търг произведения на изкуството като комисионер.


РЕГИСТРАЦИЯ

За участие в наддаването е необходима регистрация. За целта се попълва РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР, където задължително се посочват данните по лична карта и телефонен номер. Всички лични данни се използват единствено за целите на търга и не се предоставят на трети лица. Личните данни се съхраняват надеждно, недостъпни за трети лица. Формулярът е приложен към каталога на търга, може да се изтегли и от интернет страницата на аукционната къща. Регистрацията се извършва по всяко време след обявяване датата на търга и непосредствено преди него. Всеки регистриран получава номер, с който да наддава.


НАДДАВАНЕ

Наддаването става чрез лично присъствие на търга, чрез предоставяне на писмено подадена оферта или по телефона.

Всички лица, наддаващи в търга, се считат, че го правят от свое име и носят лична отговорност за наддаванията си.

Наддаване с писмено подадена оферта и по телефона:
Писмено наддаване на търга или наддаване по телефона се извършва чрез изпращане на попълнена ОФЕРТА ЗА ПИСМЕНО/ТЕЛЕФОННО НАДДАВАНЕ, която се намира на гърба на всеки каталог за търг и е публикувана в интернет страницата на аукционна къща „Ракурси”. Офертата трябва да бъде получена в аукционната къща най-малко 24 часа преди началото на търга по пощата или сканирана – по имейла. Адресите за изпращане на офертите са: ул. ”Хан Крум” № 4а, 1000 София; e-mail:

При получаване на няколко еднакви оферти за писмено наддаване за един обект, предимство има първата получена оферта.

Наддаване по телефона се допуска само за обекти на стойност над 600 (шестстотин) лева. Тази услуга е безплатна за клиента. Аукционна къща „Ракурси” не носи отговорност в случай на техническа невъзможност за осъществяване на телефонна връзка с участника.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ

Аукционът следва последователността на лотовете в каталога. Най-високото и последно наддаване е успешно. Водещият оповестява постигнатата цена, съобщава „продадено“ и номерът на спечелилия и удря чука. Ударът на чука след наддаването за определен обект означава, че има избран купувач.


ОГЛЕД

Оглед на произведенията се извършва няколко дни преди датата на търга от 11 до 18 ч. и в деня на търга – от 11 до 15 ч. в галерия „Ракурси” – ул. ”Хан Крум” № 4а, 1000 София. Произведенията се предлагат за продажба в състоянието, в което се намират към момента на огледа. Доколкото на купувачите е дадена възможност да огледат обектите, изложени предварително за продажба, не могат да бъдат предявявани претенции след като продажбата е извършена. Аукционна къща „Ракурси” не носи отговорност за скрити недостатъци.


НАЧАЛНА ЦЕНА

Цените на обектите са в български лева.

Началната цена е публикувана срещу всеки обект в каталога.


СТЪПКА

Стъпката на наддаване се увеличава в следната зависимост:

до 500 лв. – с 20 лв.
от 500 до 1000 лв. – с 50 лв.
от 1000 до 5000 лв. – със 100 лв.
над 5000 лв. – с 500 лв.

Водещият на търга може да изменя стъпката по негово решение.

Аукционна къща „Ракурси” може да откаже наддаване или да оттегли определен обект от търга, без да обяснява причините за това.


ПРЕМИЯ ОТ КУПУВАЧА

Допълнително върху постигнатата цена на търга за определен обект, спечелилият участник заплаща премия на аукционна къща „Ракурси” – т. нар. „премия от купувача“, както следва:

за обекти до 10 000 лв. – 10%
за обекти от 10 000 до 20 000 лв. – 8%
за обекти над 20 000 лв. – 6%

Пример: Ако е спечелен обект на стойност 35 000 лв., се заплащат 10% до 10 000 лв. (1000 лв.), 8% за частта между 10 000 и 20 000 лв. (800 лв.) и 6% за частта над 20 000 лв. (900 лв.) или общата премия, която купувачът заплаща е 2700 лв.


ПЛАЩАНЕ

Плащането на спечелените обекти става веднага след провеждането на търга или до 3 работни дни след него в брой, с кредитна карта или по банков път.

Банковите преводи се нареждат до:

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG09FINV91501000254167
BIC: FINVBGSF

В случай, че спечелил участник не заплати цената на обекта и премията на аукционна къща „Ракурси”, след като е поканен повторно за това, аукционна къща „Ракурси” си запазва правото да предприеме всички необходими стъпки, съгласно българското законодателство за компенсиране на загубите от действията на отказалия се купувач, както и да не го допусне до следващи наддавания.


ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА

Получаването на произведенията става веднага след заплащането им – непосредствено след търга или в срок от 3 работни дни след приключването му. При заплащане с банков превод, купувачите могат да приберат спечелените обекти само след като аукционна къща „Ракурси” е получила изцяло цената за продадения обект.

В случай, че купувачът е заплатил цената, но не се яви да получи спечеления обект до 7 работни дни след провеждането на търга, то той заплаща по редовни цени за магазинаж за всеки просрочен ден след третия. След изтичането на 7-дневния срок всички рискове за обекта преминават върху купувача.


ГАРАНЦИИ

Продавачът гарантира на „Ракурси“ и на купувача, че той е безспорен собственик на обекта, предложен за продажба, че обектът не е обременен от каквито и да е претенции, спорове, запор, уговорки или залози и че той законно може да прехвърли собствеността на този обект.

Информацията, включена в каталога е подготвена от експерти на аукционната къща и е предназначена да помага на потенциалния купувач при огледа на обектите и се преценява лично от него. Ако не са публикувани данни за реставрация, повреди или друг случай, това не означава, че обектът е лишен от дефекти.

Аукционна къща „Ракурси“ гарантира за автентичността на произведенията, които предлага на търг. На всички произведения, включени в търга и където това се изисква, е извършена идентификация от експертна комисия от национален музей, съгласно изискванията на Закона за културното наследство.

Купувачът, който има намерение да изнесе зад граница даден обект, предложен на търг, е необходимо да се информира предварително за режима за износ на обекта.

Общите условия за продажба са в съответствие с българското законодателство. Купувачите, продавачите и техните представители приемат, че всички възникнали спорове се уреждат от българското право.

- Последна промяна: 1 ноември 2018 г. -

 

 

горе